Toán lớp 7 (VINSCHOOL)

Khóa học trực tuyến cung cấp những nội dung kiến thức và các bài tập rèn luyện kĩ năng môn Toán cho học sinh lớp 7 Vinschool.
Nắm được các kiến thức về số hữu tỉ, biết quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Có kĩ năng thực hiện các phép toán trong Q, thực hiện được các bài toán tính nhanh, tìm x hay so sánh các số hữu tỉ. Có kĩ năng tìm số chưa biết trong tỉ lệ thức, trong dãy tỉ số bằng nhau. Giải được các bài toán về tỉ số, chia tỉ lệ. Thực hiện được các phép toán trong R, có kĩ năng giải bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Có kĩ năng giải toán về tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch hay chia một số thành các các phần tỉ lệ thuận (nghịch) với các số đã cho. Biết ứng dụng và giải một số bài toán thực tế. Biết cách xác định tọa độ của một điểm cho trước, xác định điểm khi biết trước tọa độ. Vẽ được đồ thị hàm số y = ax, xác định được điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số. Biết lập bảng tần số, tìm được dấu hiệu, số trung bình cộng và mốt. Có kĩ năng giải toán về biểu thức đại số. Tính được giá trị của biểu thức. Biết cộng, trừ, nhân đơn thức hay đa thức. Rút gọn và tìm được bậc của đa thức. Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, biết kiểm tra xem hai đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song không. Bước đầu suy luận về các tính chất của đường thẳng song song và vuông góc. Có kĩ năng vẽ hình, phân biệt giả thiết, kết luận. Có kĩ năng suy luận, tư duy logic đơn giản để giải một số bài toán hình học.
Đã nắm vững các kiến thức của môn Toán các lớp dưới để có nền tảng làm quen và tiếp thu kiến thức ở lớp 7. Có kĩ năng biến đổi, tính toán, suy luận và tư duy logic. Tự giác, có ý thức học tập.